การพัฒนาเกมด้วยโปรแกรม Construct 2

มหาวิทยาลัยราชภัฎ นครสวรรค์ วันที่ 18-19 มิถุนายน 2559

การใช้โปรแกรม Construct2

การประยุกต์การเรียนรู้ของเครื่องจักรกับงานด้านการรู้จำตัวอักษรและใบหน้า

การประยุกต์การเรียนรู้ของเครื่องจักรกับงานด้านการรู้จำตัวอักษรและใบหน้า

อบรม ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 17-18 มีนาคม 2561

การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเพื่อการพัฒนาโปรแกรม และการประยุกต์ใช้เพื่องานวิจัย

รายละเอียดการอบรม เอกสารประกอบการอบรม ติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการอบรม basic-python python-01 python-logic python-for-loop python-02 python-03 python-04-basic-ml โปรแกรม Linux Ubuntu Tutorial Basic Python Program Tutorial เพิ่มเติม medium...

Face Detection and Gender Recognition

 

Character Recognition

License Plate Detection and Recognition