อบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรความรู้พื้นฐานทางด้านการเรียนรู้เครื่องจักรและการวิเคราะห์ข้อมูล

โครงการ “พัฒนาศักยภาพอาจารย์วิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้วย Big Data Analytics : จากการสอนสู่การทำวิจัยมืออาชีพ” วันที่ 6-8 สิงหาคม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   เพื่อให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้สนใจ ได้มีโอกาสในการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจในระเบียบวิธีการทำ Big...