อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมแบบ Visual Programming เพื่อการทำงานด้านวิทยาการข้อมูล

อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมแบบ Visual Programming เพื่อการทำงานด้านวิทยาการข้อมูล ณ ห้องปฏิบัติการยุพิน เตชะมณี อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   slide: ppt, pdf dataset: https://drive.google.com/drive/folders/1_HhGP6Caur_3sL7ZueYSskUvZlU7hJjv แบบสอบถาม: https://goo.gl/forms/zfbqXO7fAnQtHIUl2 เอกสารประกอบการอบรม Orange:...

อบรมการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress และสร้าง Android แอปพลิเคชันโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม

อบรมการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress และสร้าง Android แอปพลิเคชันโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม

หน่วยบริการวิชาการและฝึกอบรม คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม “อบรมการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress และสร้าง Android แอปพลิเคชันโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม” วันที่ 25-26 สิงหาคม 2561