อบรมการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน และการใช้งาน Raspberry Pi

อบรมการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน (Python)

อบรมการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน ณ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2562 Python Tutorial

นำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

นำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

Proposal – updated Feb 9, 2019 Automatic Vehicle Detection and Classification System using Advanced Deep Learning Architectures – Narong Boonsirisumpun...