Curriculum

(หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Information Technology

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
(ชื่อย่อ) วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) Bachelor of Science (Information Technology)
(ชื่อย่อ) B.Sc. (Information Technology)

หลักสูตร
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ

1) วิชาแกน
– คณิตคศาสตร์และสถิติสำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
95 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
92 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
 2) วิชาเฉพาะด้าน

– กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
– กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
– กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
– กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
– กลุ่มภาษาสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
71 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
16 หน่วยกิต
14 หน่วยกิต
5 หน่วยกิต
68 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
13 หน่วยกิต
14 หน่วยกิต
5 หน่วยกิต
3) วิชาเลือก
12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต
ค. หมวดประสบการณ์วิชาชีพ
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
 ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
             รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า
134 หน่วยกิต
137 หน่วยกิต