Uncategorised

อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมแบบ Visual Programming เพื่อการทำงานด้านวิทยาการข้อมูล

อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมแบบ Visual Programming เพื่อการทำงานด้านวิทยาการข้อมูล ณ ห้องปฏิบัติการยุพิน เตชะมณี อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   slide: ppt, pdf dataset: https://drive.google.com/drive/folders/1_HhGP6Caur_3sL7ZueYSskUvZlU7hJjv แบบสอบถาม: https://goo.gl/forms/zfbqXO7fAnQtHIUl2 เอกสารประกอบการอบรม Orange:...

อบรมการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress และสร้าง Android แอปพลิเคชันโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม

อบรมการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress และสร้าง Android แอปพลิเคชันโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม

หน่วยบริการวิชาการและฝึกอบรม คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม “อบรมการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress และสร้าง Android แอปพลิเคชันโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม” วันที่ 25-26 สิงหาคม 2561  

อบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรความรู้พื้นฐานทางด้านการเรียนรู้เครื่องจักรและการวิเคราะห์ข้อมูล

โครงการ “พัฒนาศักยภาพอาจารย์วิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้วย Big Data Analytics : จากการสอนสู่การทำวิจัยมืออาชีพ” วันที่ 6-8 สิงหาคม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   เพื่อให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้สนใจ ได้มีโอกาสในการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจในระเบียบวิธีการทำ Big...

การพัฒนาเกมด้วยโปรแกรม Construct2

อบรม ณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2559

การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress และสร้าง Android แอปพลิเคชันโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม

อบรม ณ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น วันที่ 25-26 ธันวาคม 2560  

อบรมเชิงปฏิบัติการ “โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย

  แนะนำวิทยากร: pptx รายละเอียดการอบรม: pdf เอกสารประกอบการอบรม python-01 python-02 python-03 python-04-basic-ml basic-image-processing-tutorial basic-face-recognition-tutorial basic-character-recognition-tutorial Tesseract-Thai   โปรแกรม Linux Ubuntu

การพัฒนาเกมด้วยโปรแกรม Construct 2

มหาวิทยาลัยราชภัฎ นครสวรรค์ วันที่ 18-19 มิถุนายน 2559

การใช้โปรแกรม Construct2

การประยุกต์การเรียนรู้ของเครื่องจักรกับงานด้านการรู้จำตัวอักษรและใบหน้า

การประยุกต์การเรียนรู้ของเครื่องจักรกับงานด้านการรู้จำตัวอักษรและใบหน้า

อบรม ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 17-18 มีนาคม 2561

การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเพื่อการพัฒนาโปรแกรม และการประยุกต์ใช้เพื่องานวิจัย

รายละเอียดการอบรม เอกสารประกอบการอบรม ติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการอบรม basic-python python-01 python-logic python-for-loop python-02 python-03 python-04-basic-ml โปรแกรม Linux Ubuntu Tutorial Basic Python Program Tutorial เพิ่มเติม medium...