เสวนาวิชาการ เรื่อง การวิจัยอิงการออกแบบ (Design-Based Research: DBR) กับการประยุกต์ใช้ AI เพื่อการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 5 กันยายน 256

Slide ประกอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *