Uncategorised

BIG DATA กับการพยากรณ์ และการประยุกต์ใช้ DEEP LEARNING กับการจัดการธุรกิจยุคใหม่

BIG DATA กับการพยากรณ์ และการประยุกต์ใช้ DEEP LEARNING กับการจัดการธุรกิจยุคใหม่

อบรมให้กรมการค้าภายในในหัวข้อ “BIG DATA กับการพยากรณ์ และการประยุกต์ใช้ DEEP LEARNING กับการจัดการธุรกิจยุคใหม่” วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566     การประยุกต์ใช้ Deep Learning: slide(pdf)   Big...

Keynote speaker งาน STT48

Keynote speaker งาน STT48

Keynote speaker งาน STT48 เรื่อง “Strategies for training deep learning“

โครงการส่งเสริมการวิจัยและตีพิมพ์บทความวิจัย

โครงการส่งเสริมการวิจัยและตีพิมพ์บทความวิจัย

โครงการส่งเสริมการวิจัยและตีพิมพ์บทความวิจัย Link เอกสารประกอบการบรรยาย: slide (pdf)

อบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้เชิงลึกสำหรับการประมวลผลภาพ

อบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้เชิงลึกสำหรับการประมวลผลภาพ

อบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้เชิงลึกสำหรับการประมวลผลภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์25-26 มิถุนายน 2565

โครงการเริ่มต้นเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ

โครงการเริ่มต้นเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ

วิทยากร “โครงการเริ่มต้นเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ”10 มิถุนายน 2565 Link เอกสารประกอบการบรรยาย: slide(pdf)

Deep Learning for Image Classification

โครงการอบรมเรื่อง “Deep Learning for Image Classification” มหาวิทยาลัยพะเยา รูปแบบ Online วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 Link เอกสารประกอบการอบรม: https://drive.google.com/drive/folders/15hTd6eZbcc6Y4JoDneTckS_feCZUCG1w?usp=sharing

Deep Learning for Image Processing

https://docs.google.com/document/d/1dR28a5CEy436v8OE_oQCi70HA0-FDMh_GfH3kkF4k_Q/edit?usp=sharing 1 และ 8 พฤษภาคม 2565 – อบรมเรื่อง “Deep Learning for Image Processing” ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เสวนาวิชาการ เรื่อง การวิจัยอิงการออกแบบ (Design-Based Research: DBR) กับการประยุกต์ใช้ AI เพื่อการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 5 กันยายน 256 Slide ประกอบ

โครงการอบรมเสริมความรู้เฉพาะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อ “Image Processing using Python”

โครงการอบรมเสริมความรู้เฉพาะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อ “Image Processing using Python”

เอกสารประกอบ วิดีโอประกอบ

การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนและการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านการประมวลผลภาพ

เอกสารประกอบการอบรม