BIG DATA กับการพยากรณ์ และการประยุกต์ใช้ DEEP LEARNING กับการจัดการธุรกิจยุคใหม่

อบรมให้กรมการค้าภายในในหัวข้อ
“BIG DATA กับการพยากรณ์ และ
การประยุกต์ใช้ DEEP LEARNING กับการจัดการธุรกิจยุคใหม่”
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
 
 
การประยุกต์ใช้ Deep Learning: slide(pdf)
 
Big data สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ: slide(pdf)
 
Data Mining กับการพยากรณ์ทางธุรกิจ: slide(pdf)
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *