Posts by admin

การพัฒนาเกมด้วยโปรแกรม Construct 2

มหาวิทยาลัยราชภัฎ นครสวรรค์ วันที่ 18-19 มิถุนายน 2559

การใช้โปรแกรม Construct2

การประยุกต์การเรียนรู้ของเครื่องจักรกับงานด้านการรู้จำตัวอักษรและใบหน้า

การประยุกต์การเรียนรู้ของเครื่องจักรกับงานด้านการรู้จำตัวอักษรและใบหน้า

อบรม ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 17-18 มีนาคม 2561

การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเพื่อการพัฒนาโปรแกรม และการประยุกต์ใช้เพื่องานวิจัย

รายละเอียดการอบรม

Face Detection and Gender Recognition

 

Character Recognition

License Plate Detection and Recognition

Webmin and VMWARE vSphere ESXi 6.0

Document https://docs.google.com/document/d/1VUK_TQWYO0JO6PgWJvh6_A6WTpxm6S7uEj59NxIfDFY/edit  

Digital Image Processing 1/2561

รายวิชา Digital Image Processing  เทอม 1/2561 เอกสารประกอบการสอน http://github.com/mrolarik http://ias.it.msu.ac.th/course/image-processing-1201374/    งานที่มอบหมาย License plate detection and recognition ความคืบหน้าของงาน license-plate-detection-and-recognition-01 license-plate-detection-and-recognition-02 license-plate-detection-and-recognition-03...

A Machine Learning Based Approach for Detecting Distributed Denial of Service Attacks

A Machine Learning Based Approach for Detecting Distributed Denial of Service Attacks การเรียนรู้ของเครื่องจักรเพื่อการตรวจจับการโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการแบบกระจาย