อบรมการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน (Python)

อบรมการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน
ณ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *