อบรม Python Programming for Data Science

อบรมออนไลน์เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนสำหรับวิทยาการข้อมูล
Python Programming for Data Science
ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2563

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา

Link & เอกสารประกอบการอบรม: https://github.com/mrolarik/data-science-tutorial

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *