การตัดตัวอักษรจากคัมภีร์ใบลาน

โปรแกรมตัดตัวอักษรออกจากใบลาน ใช้เทคนิคของ Projection profile ในการตัดบรรทัดตัวอักษร และใช้ Connected component (CC) เพื่อตัดแยกตัวอักษรโบราณออกจากกัน

Line Segmentation based on Projection Profile

Line Segmentation based on Projection Profile

การตัดบรรทัดตัวอักษร (Line Segmentation) จากเอกสารลายมือเขียน เป็นการทดลองที่ใช้เทคนิคของ Projection Profile ซึ่งเทคนิคนี้จะพิจารณาจากความหนาแน่นของจำนวนจุดพิกเซล (ตัวอักษร) ในแต่ละบรรทัด เพื่อนำมาพิจารณาหาตำแหน่งที่เหมาะสมที่จะตัดบรรทัด           การจำแนกบรรทัดข้อความ. การจำแนกตัวอักษรออกจากบรรทัด ข้อความ 2...

Thai handwritten character recognition using artificial neural networks

การรู้จำลายมือเขียนภาษาไทยด้วยโครงข่ายประสาทเทียม จัดทำโดย ณัฐธิดา ลีสม และกาญจนา เรืองธนานุรักษณ์ นิสิตสาขา Computer Science คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมเป็นเครื่องมือในการสร้างโมเดล และรู้จำตัวอักษร

Recognizing Handwritten Characters

Recognizing Handwritten Characters

Handwritten character recognition systems have several important application, such as zip-code recognition, writer identification for e.g. forensic research, searching in...

A* Path Planning for Line Segmentation of Handwritten Documents

A* Path Planning for Line Segmentation of Handwritten Documents

Dataset Monk Line Segmentation Dataset (MLS) results of A* Path Planning for Line Segmentation of Handwritten Documents This paper describes...

ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดงานลงนามถวายพระพรขึ้น ณ บริเวณลานห้องโถง ชั้น 2 หน้าห้องสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาการสารสนเทศ ในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 09.39 น. ขอบคุณรูปภาพจาก โอ.เค. ณัฐกานต์

Road skating

Road skating

ย้อนไปเมื่อปี 2012 หลังจากที่ฝน และหิมะตกลงมายังพื้นดี สภาพอากาศ ณ ขณะนั้นหนาวจัด หิมะไม่สามารถที่จะละลาย

Carry on

Carry on

  มีโอกาสได้ไปเที่ยว Antwerp ประเทศเบลเยี่ยม สถานีรถไฟของเมืองนี้เป็นสถานีเก่าแก่ และมีความงดงามเป็นอย่างมาก แต่เผอิญสายตา

Varenna, Italy

Varenna, Italy

Visserbrug, Groningen

Visserbrug, Groningen