โครงการเริ่มต้นเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ

วิทยากร “โครงการเริ่มต้นเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ”
10 มิถุนายน 2565

Link เอกสารประกอบการบรรยาย: slide(pdf)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *