โครงการเริ่มต้นเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ

วิทยากร “โครงการเริ่มต้นเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ”
10 มิถุนายน 2565

Link เอกสารประกอบการบรรยาย: https://drive.google.com/file/d/1OVfaXZ765JrrlBpBVe-52AXe1t-NYeiT/view?usp=sharing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *