อบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบวัดความรู้

อบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบวัดความรู้

วิทยากร

ดร.วรยา โสมอินทร์
อาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 16 สิงหาคม 2563

 

เอกสารประกอบ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *