อบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรความรู้พื้นฐานทางด้านการเรียนรู้เครื่องจักรและการวิเคราะห์ข้อมูล

โครงการ “พัฒนาศักยภาพอาจารย์วิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้วย Big Data Analytics : จากการสอนสู่การทำวิจัยมืออาชีพ”

วันที่ 6-8 สิงหาคม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

เพื่อให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้สนใจ ได้มีโอกาสในการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจในระเบียบวิธีการทำ Big Data Analytics พร้อมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และเพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อในอนาคต โดยเปิดอบรมหลักสูตร

  • A Visual Programming Tool for Machine Learning and Data Analytics – เครื่องมือสำหรับการโปรแกรมแบบวิชวลสำหรับการเรียนรู้เครื่องจักรและการวิเคราะห์ข้อมูล
  • Fundamentals of Machine Learning and Analyzing Data with Python – A Practical Approach : ความรู้พื้นฐานทางด้านการเรียนรู้เครื่องจักรและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมภาษาไพธอน – ด้วยวิธีการฝึกปฏิบัติ

 

แนะนำวิทยากร: ppt

slide: pdf, pptx
github:
https://github.com/mrolarik/basic-python/wiki
https://github.com/mrolarik/basic-machine-learning-using-scikit-learn

รายละเอียดการอบรม: pdf

เอกสารประกอบการอบรม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *