อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมแบบ Visual Programming เพื่อการทำงานด้านวิทยาการข้อมูล

อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมแบบ Visual Programming
เพื่อการทำงานด้านวิทยาการข้อมูล

ณ ห้องปฏิบัติการยุพิน เตชะมณี อาคาร HS05
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

slide: ppt, pdf
dataset: https://drive.google.com/drive/folders/1_HhGP6Caur_3sL7ZueYSskUvZlU7hJjv
แบบสอบถาม: https://goo.gl/forms/zfbqXO7fAnQtHIUl2

เอกสารประกอบการอบรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *